איך דאנק דיך באשעפער פאר האניג. האניג איז א זיסע און געזונטערע מיטל וואו צוקער. עס האט און זיך אסאך געזונטע בענעפיטן. איך דאנק דיך באשעפער פאר יעדע סארט טעמים וואס זע ען פארהאן אין האניג. עס וועט ד זיך לויט די בלומען וואס די בינען ניצן צו מאכן האניג. האניג קען ווערן געניצט צו פארמינערן היסן, צו שמירן אויף וואונדן אדער א ברען עס צו העלפן היילן. איך דאנק דיך באשעפער פאר די זיסע געשמאקע האניג און די ברכה פון א זיסע נייע יאר.

October 3rd, 2022