איך דאנק דיך באשעפער פאר הונגער, דורשט און זעט. זאטקייט איז די געפיל פון אנגעפילטקייט ווען מיר האבן גענוג צו עסן. עס איז א ספעציעלע ברכה פונעם אייבערשטען אז אונז פראדעצירן קעמיקל’ס וואס געט איבער אינפארמאציע פארן מח אזמיר דארפן עסן אדער טרונקען צו קענען אנגיין נארמאל. און אז מיר פילן פיל ווען אונז עסן גענוג אזוי אז מיר עסן זיך נישט איבער. איך דאנק דיך באשעפער פארן אונז צושטעלן עסן און טרונקן. 🍶🥪

March 14th, 2023