איך דאנק דיך באשעפער פאר פורים. איך דאנק דיך באשעפער פאר א טאג וואס איז ספעציעל צוגעשטעלט פאר פריינדשאפט און פארוויילונג. 🎭 איך דאנק דיך באשעפער פאר א טאג וואס צונד צוריק אן דאנקבארקייט צו דיך און וואס ברענגט אזוי סאך פרייליכקייט. איך דאנק דיך באשעפער פארן אונז לערנען אז מען קען ווערן אויסגעלייזט פון די שווערסטע מצבים אין אן אויגן בליק.

March 14th, 2023