Thank You Hashem for Rosh Hashanah 🐟 πŸ‘ πŸ₯• Rosh Hashanah is a day to renew our connection to Hashem. πŸ“– πŸ”¨ πŸ’° Thank You Hashem for the TYH project that has enlightened each of us to look for Hashem in our lives constantly and to thank Him, making everyday a day to accept Hashem as our King. 🍎 🍯 🍏 As the year progresses, our commitment to Hashem often wanes. It is truly a gift from Hashem to have Rosh Hashanah, to bring us close to Hashem and encourage us to evaluate our actions against our potential. βš–οΈ

September 14th, 2023